صادق بصیرت

صادق بصیرت

مدیر دفتر ارتباط با صنعت

شماره تماس: ۵۳۲۳۸۳۷۹-۰۳۱ داخلی ۱۰۳

Email : Sadegh_basirat@yahoo.com