سامانه جامع اولویتهای پژوهشی کشور
https://olaviatha.ir
دانشگاه آزاد اسلامی اولویت های تحقیقاتی شرکت توانیر وشرکت های زیر مجموعه
اولویت های پژوهشی سازمان اسناد وکتابخانه ی ملی اولویت های پژوهشی بانک سینا
اولویت ها ی پژوهشی شرکت ذوب آهن اصفهان اولویت های پژوهشی شرکت آب و فاضلاب
اولویت های پژوهشی و آموزشی مرکز مطالعات راهبردی وآموزش وزارت کشور اولویت های پژوهشی سازمان توسعه برق ایران
اولویت های اداره ی کل کتابخانه های عمومی کشور اولویت های پژوهشی مرکز تحقیقات کاربردی معاونت بهداد ناجا
اولویت های تحقیقاتی بانک حکمت ایرانیان اولویت های پژوهشی سازمان زندان ها
اولویت های پژوهشی وزارت آموزش و پرورش اولویت های پژوهشی وزارت کشور 
دانشکده ی داروسازی – علوم پزشکی اولویت های پژوهشی سازمان خصوصی سازی
اولویت های پژوهشی مرکز تحقیقات مخابرات ایران اولویت های پژوهشی مرکزتحقیقات سیاست علمی کشور